Stiftelsen


HAMN drivs sedan 1 januari 2018 av Stiftelsen Kulturmiljövård på uppdrag av Nacka kommun.

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) utför en brett upplagd kulturmiljövårdande verksamhet, främst uppdrag och projekt inom områdena arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljövård och kulturarvspedagogik. Vår samlade kunskap om historien sträcker sig från de första säljägarnas livsmiljöer vid istidens slut till den moderna stadens expansion och bebyggelsemiljöer. Vi har vår bas i Västerås, med kontor i Stockholm och Norrköping. Vi är huvudsakligen verksamma i Mellansverige men tar även uppdrag i andra delar av landet.


Organisationen:

Stiftelsen Kulturmiljövård (KM) är en stiftelse. Vad innebär detta?

En stiftelse är en organisation (eller en summa pengar) som av instiftarna överlämnats till en av dem utsedd styrelse att ta hand om. En stiftelse har ingen ägare. Vissa offentliga stiftelser har huvudmän i form av staten, landsting eller kommuner som utser styrelsen. KM har ingen huvudman (i likhet med de allra flesta stiftelserna) utan styrelsen är högsta styrande organ. KM är en näringsdrivande fristående stiftelse.

Det viktigaste styrmedlet för en stiftelse är ändamålsparagrafen (som utgör styrelsens rättesnöre). Den avgör vad stiftelsen ska ägna sig år och hur den ska göra det. KM är registrerad hos länsstyrelsen i Stockholms län, som är kontrollerande myndighet. Länsstyrelsen kontrollerar att stiftelsen drivs i enlighet med ändamålsparagrafen. Om detta inte skulle vara fallet kan länsstyrelsen tillse att det görs.

Stiftelsestyrelsen väljs för en tvåårsperiod, med undantag av suppleanter, som väljs för ett år i taget. Samtliga ledamöter är för närvarande valda till och med 2015. Det är stiftelsestyrelsen som löpande väljer in nya styrelsemedlemmar. Nya styrelsemedlemmar väljs in på grundval av professionella meriter och ska tillföra styrelsen ökad professionell bredd.

Stiftelsestyrelsen utser också en revisor som kontrollerar att stiftelsens verksamhet bedrivs på rätt sätt.

Stiftelsestyrelsen har upprättat en arbetsordning för KM och uppdragit åt Stiftelsechefen med stöd av Verksamhetschefen att driva den löpande verksamheten.

KM är medlem av arbetsgivarorganisationen KFS (kfs.net) som organiserar offentliga företag och verksamheter som arbetar nära offentlig sektor. KFS arbetar under devisen affärsmässig samhällsnytta, vilket KM ställer sig bakom. Detta innebär att KM har och anser att kollektivavtal är mycket viktigt. KM är även medlem av SUBo, Sveriges uppdragsarkeologiska branschorganisation (uppdragsarkeologi.se), som arbetar för att förbättra villkoren för uppdragsarkeologi i Sverige. KM är också medlem i Nätverket för byggnadsvård i Västmanland (byggnadsvardvastmanland.se).

Ändamålsparagraf:

Stiftelsen har som ändamål att bedriva och befrämja kulturmiljövårdande verksamhet med bas i Västmanland. Med kulturmiljövårdande verksamhet menas bl a byggnadshistorisk, historisk, etnologisk, kulturhistorisk och arkeologisk forskning, uppdragsverksamhet inom bl a arkeologi och byggnadsvård, att söka projektmedel och genomföra kulturmiljöprojekt, att förmedla resultaten, att genomföra utbildningsinsatser samt att för bidrag från stat och landsting genomföra verksamhet i den regionala kulturmiljövården i samverkan med länsmuseet. I det arkeologiska verksamhetsområdet avser stiftelsen att samverka med forskare från framför allt Stockholms universitet.


Hemsida: www.kmmd.se

För mer information kontakta oss på:
E-post: info@kmmd.se eller telefon: 021-80 62 80

KM logga


Sidan uppdaterad 29 juni 2018.