Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss

Museet HAMN och Stiftelsen Kulturmiljövård tar integritet på största allvar och använder endast uppgifter som kan identifiera individer (nedan personuppgifter) i enlighet med denna policy.

Denna policy gäller för Stiftelsen Kulturmiljövård. För oss är det viktigt att de personuppgifter du som kund och besökare anförtror oss hanteras på ett varsamt, ansvarsfullt, transparant och lagligt sätt. I denna text redogör vi översiktligt för vad vi gör med dina personuppgifter. Det är vi också skyldiga till enligt svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Syftet med denna information är att ge dig mer detaljerad information om varför och hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Vem som har ansvar för dina personuppgifter

När du som kund anlitar oss eller använder våra webbplatser och appar är det Stiftelsen Kulturmiljövård som ansvarar för dina personuppgifter. Det kallas enligt lagen för att man är personuppgiftsansvarig.

Varifrån dina personuppgifter kommer

Den främsta källan till personuppgifter om dig är du själv, exempelvis uppgifter du lämnar när du anlitar oss som utförare av en tjänst (med exempelvis en bokning, en beställning eller ett avtal, eller uppdaterar dina uppgifter i samband med ett nyhetsbrev eller e-postutskick). Exempel på sådana personuppgifter är namn, kontaktuppgifter såsom e-postadress, telefonnummer, leveransadress och önskat betalsätt.

Personuppgifter skapas också som ett resultat av att du använder tjänster och kommunicerar med oss.

Vid behov kan vi också komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register eller publika upplysningstjänster såsom SPAR och Bolagsverket.

Om du inte lämnar de personuppgifter som efterfrågas kan vi inte kan erbjuda dig de tjänster som ingår i våra erbjudanden och tjänster. Vi kommer tydligt att ange när det är obligatoriskt att lämna en viss uppgift för att du ska kunna använda eller få ta del av viss produkt, tjänst eller erbjudande. Vi kommer också att vara tydliga när leveransen av en viss tjänst kräver ditt samtycke.

Vilka vi kan dela dina personuppgifter med

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra företag som utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster för att uppfylla det avtal där du ingår som part. All utlämning kommer att ske enligt lag och dina personuppgifter kommer inte att användas för andra ändamål än det vi redan informerat dig om.

Vi säkerställer även att dina personuppgifter hanteras lagligt och korrekt om de överförs utanför EU/EES-området.

Ändamål och laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter, som användare, behandlas för följande ändamål med stöd av den lagliga grund som anges nedan. Nedan beskriver vi också hur vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

För att hantera din kundprofil behandlar vi personuppgifter för olika ändamål. Skapa och administrera beställda tjänster. Följa orderhistorik. Hantera historik om betalsätt . För att fullgöra avtal i vilket du är part.
För att fullgöra dina beställningar av tjänster. Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter på din kundprofil. För att fullgöra avtal i vilket du är part.
För att kunna ge en relevant och personlig användarupplevelse på våra webbplatser. Ge besökare ett personligt anpassat innehåll, t.ex. genom att visa relevanta nyheter. Relevanta rekommendationer. Erbjudanden du troligen kommer att gilla baserat på vad andra som liknar dig gjort eller visat intresse för.  Intresseavvägning varvid det ligger i vårt intresse att ge en hög användarupplevelse genom att det är enkelt att använda våra tjänster och att det vi kommunicerar uppfattas som relevant.
För att hantera kundtjänstärenden. Kommunicera med dig som köpare av våra tjänster och besvara frågor. Utreda klagomål. För att fullgöra avtal i vilket du är part.
Ekonomistyrning, bokföring och redovisning. Vi använder också dina ev. köp eller transaktioner för vår bokföring och redovisning . För att fullgöra rättsliga förpliktelser

Hur länge vi behåller dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för ovan angivna ändamål och så länge du är kund eller så länge det måste sparas på grund av lagkrav, därefter tas uppgifterna bort eller avidentifieras.

Dina rättigheter

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som användare vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättning och radering och rätt att invända mot behandling. Du har också rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter.

Vem du kontaktar

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter ber vi dig att skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till adressen nedan. Du kan också alltid kontakta oss via vår hemsida om du har frågor angående behandlingen av dina personuppgifter.

Stiftelsen Kulturmiljövård
Stora gatan 41
722 12 Västerås
Email: info@kmmd.se
Telefonnummer: 021-80 62 80

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Enligt EU:s dataskyddslagstiftning har du som kund eller medlem vissa lagstadgade rättigheter i relation till de personuppgifter vi hanterar om dig.

Tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter och hur de behandlas.

Rättelse, radering eller begränsning: Du har rätt till rättelse av uppgifter som du anser är felaktiga. I vissa fall har du även rätt att få dina personuppgifter raderade. Dock gäller inte det om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga att behålla, exempelvis om lagen kräver att vi lagrar uppgifterna eller om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal vi har med dig. Du har även rätt att begära att en behandling av personuppgifter begränsas under en kortare tid då vi utreder om eventuella felaktigheter.

Återkalla samtycke: Om du lämnat samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Invändning avseende intresseavvägning: När behandling sker med stöd av så kallad intresseavvägning har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen.

Invändning mot direkt marknadsföring: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser dig för direkt marknadsföring. Då ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Du ska då få svar inom 30 dagar.

Du har också rätt att klaga till din nationella dataskyddsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen) om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt EU:s dataskyddslagstiftning.

Senast uppdaterad: 2021/02/01

Scroll to Top